Glass

We offer a wide variety of Glass packaging.

 

OLIVA
Oliva_1L(Maeva) 33.8 fl. oz Oliva_500ml(Maeva)16.9 fl. oz  Oliva_250ml(Maeva)8.4 fl. oz

 

 PRIMULA

Prímula 500ml(Maeva)16.9 fl. oz   Prímula_250ml(Maeva)8.4 fl. oz

 

MARASCA

Marasca blanca_1L(Marasca)33.8 fl. oz                    Marasca blanca_750ml(Maeva)25.3 fl. oz

500 ml16.9 fl. oz                 Marasca blanca_250ml(Maeva)8.4 fl. oz

 

GREEN MARASCA

Marasca verde_1L(Maeva)33.8 fl. oz                   Marasca verde_750ml(Maeva)25.3 fl. oz

 

Marasca verde_500ml(Maeva)16.9 fl. oz                 Marasca verde_250ml(Maeva)8.4 fl. oz

 

DORICA

Dórica oscura_750ml (Maeva)25.3 fl. oz Dórica oscura_500ml(Maeva)16.9 fl. oz Dórica oscura 250ml8.4 fl. oz

 

BERTOLLI

Bertolli blanca_1L(Maeva)33.8 fl. oz   Bertolli blanca_500ml 16.9 fl. oz

 

GREEN BERTOLLI

Bertolli verde verde_1L(Maeva)33.8 fl. oz           oil y vinegar16.9 fl. oz

 

 

 

BOV SPRAYS

PLASTIC

OTHERS

GAS AEROSOLS

SINGLE PORTION PACKS

BULK